Category Archives: Danish sources

Di hou creol – podcast over Virgin Islands Dutch Creole: Maagdeneilandse woordenlijsten

Wanneer je kennismaakt met een vreemde taal is het handig, maar ook leuk, om een woordenlijst hiervan door te nemen. In de achttiende eeuw zijn er twee gemaakt die gebruikt konden worden door vertalers om vanuit de Europese taal in contact te komen met een Creoolssprekend publiek.
Toen in de twintigste eeuw onderzoekers door middel van veldwerk de taal en de verhalen gingen vastleggen, hoorden woordenlijstjes daar natuurlijk bij. Nu om vanuit het Creools te kijken welke woorden in het Nederlands of Engels bedoeld werden.
In deze aflevering neem ik alle mij bekende woordenlijstjes beknopt door. Sommige verdienen het om nog eens in een andere aflevering wat preciezer bekeken te worden!
Via http://www.diecreoltaal.com zijn verschillende lijstjes te bekijken en aangezien ze echt nog niet uitvoerig onderzocht zijn, is er nog best iets te ontdekken, bijvoorbeeld over de herkomst van de woorden.

De podcastaflevering is hier te beluisteren.

De woordenlijsten die in de podcast aan bod komen geef ik hier in chronologische volgorde.

  1. Vestindisk Glossarium – J.C. Kingo. (1765?)
Eerste gedeelte uit typoscript Vestindisk Glossarium door Hein van der Voort.

Titelbeschrijving van het handschrift in Comprehensive bibliography of texts in or about Virgin Islands Dutch Creole, met aanvullende informatie:

Vestindisk Glossa­rium.

            >EN: West Indian glossary.

            >Danish – Virgin Islands Dutch Creole word list containing 338 en­tries,  se­ven pages 4°, divided into three columns per page. The list is ordered alphabetically on basis of the initial only, each initial occupying its own column. On the title page between brackets: “Fra Chr.IV.s Hvælving 1906, Sager der formentlig er bragte i Uorden ved Slotsbranden 1884. [From Christian the fourth’s vaulted cellar 1906, Documents that probably have been brought in disor­der through the Castle fire 1884]”.

            >proper reference: Rigsarkivet. Håndskriftsamlingen. V.A.8: Vestindisk Glossarium.

            >Said by Koch (1905) to be written by J.C. Kingo before 1765. Repeated in Ehrencron-Müller (1924).

            >Vibæk (1953:554) has an old signature: “rigsarki­vet, MS. Andre Videnskaber nr. 66”, and he quotes Koch about Kingo’s authorship. On page 269 he claims, however, that it is by Ma­gens.

            >The General Church Inspection College wrote in the introduction to Magens’ New Testament (1781): “…, en bytten­dien ha lastaen skriev een van die Mission Catecheten, die hem na deese Oogmerk ha giev Plaes na sie Hus, een Woord-Buk, die bin volstandig genug, maer leg ongedrykt nogal,… [and furthermore let one of the missionaries, whom he [referring to Magens] for this reason lodged in his house, write a dictionary, which is complete enough, but lies still unprinted,…]”. This points to a different author or manuscript, because as far as we know, Kingo never lived in Magens’ house and as of yet no information has been found on their cooperation.             >Published in Stein & Van der Voort (1996).

De tekst is niet online beschikbaar.

2. Criolisches Wörterbuch. C.G.A. Oldendorp (1767/768)

Omslag van de uitgave van de oudste woordenlijsten van het Virgin Islands Dutch Creole (Stein en Van der Voort 1996)

Titelbeschrijving van het manuscript van Oldendorps woordenboek in Comprehensive bibliography of texts in or about Virgin Islands Dutch Creole, met aanvullende informatie :

O[ldendorp], C.G.A. Criolisches Wörterbuch. Erster zu vermehren­der, und, wo nöthig, zu verbessernder Versuch. 1767/­1768. 10,8 x 18,2 cm, 189 pp.

            >EN: Creole dictionary.

            >Stein (1986b:25, nr. 2.2.1).

            >UA: NBVII R3, 6b1.

            >Edited an published by Peter Stein in Stein, Peter & Hein van der Voort (eds). 1996.

Titelbeschrijving van de becommentarieerde heruitgave:

Stein, Peter & Hein van der Voort (eds). 1996. Christian Georg Andreas OLDENDORP, Criolisches Wörterbuch. Erster zu vermehrender und wo nöthig zu verbessernder Versuch [1767/68], herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Peter Stein, sowie das anonyme, J.C. KINGO zugeschriebene Vestindisk Glossarium, herausgegeben, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Hein van der Voort, Lexicographica, series maior 69. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. IX, 193 pp.

De tekst is niet online beschikbaar.

3. Woordenlijst in Hesselings Het Negerhollands der Deense Antillen (1905)

Titelbeschrijving van Hesselings woordenlijst in Comprehensive bibliography of texts in or about Virgin Islands Dutch Creole, met aanvullende informatie :

Hesseling, D[irk] C[hristiaan]. 1905. Het Negerhollands der Deense An­tillen. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandse taal in Amerika. Leiden: A.W. Sijthoff. x, 290 pp.

            >EN: Negerhollands of the Danish Antilles.             >Reinecke (1975:319, nr.20).

De woordenlijst is te vinden op p. 271-290. De tekst is online in te zien aan de rechterkant van deze website.

4. De woordenlijst in De Josselin de Jongs Het huidige Negerhollandsch (1926)

Titelbeschrijving in Comprehensive bibliography of texts in or about Virgin Islands Dutch Creole:

Josselin de Jong, J[an] P[etrus] B[enjamin] de. 1926. Het huidige Neger­hollandsch (teksten en woordenlijst). Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Nieuwe Reeks, Deel 26, no. 1. 124 pp.

            >EN: Present-day Negerhollands.

            >Reinecke (1975:319, nr. 14): “Material gathered 1922-23. Texts in phonetic spelling; word list with English and Spanish loanwords indicated. The best firsthand source.”

De woordenlijst is te vinden op p. 69-107. De tekst is online in te zien aan de rechterkant van deze website.

5. De woordenlijsten van Frank G. Nelson (1936)

De achtergrondinformatie bij de woordenlijsten van Frank Nelson is door mij beschreven in het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (2013). De originele en facsimile woordenlijsten van Frank Nelson worden door mij bewaard en zijn diplomatisch uitgegeven via het Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde (2013) en in mijn dissertatie (2017) in het Engels). Uiteindelijk zullen zij gearchiveerd worden door het Meertens Instituut.

Enige afdruk van het originele aantekeningenboekje van Nelson (1936). Nelson heeft mij ooit een brief geschreven op de achterkant hiervan.

Titelbeschrijvingen van Nelsons woordenlijsten:

Nelson, Frank, G. Words and short texts in Negerhollands, gathered in St. Thomas, June 1936.

           >Reinecke (1975:320, nr.31): “Copy in Univ. of Hawaii library, John E. Reinecke corres­pondence”.

            >The present anthology contains parts of this material, which was revised by Professor Nelson himself, in his correspondence of 1994 with Hans den Besten.

Besten, Hans den, & Cefas van Rossem. 2013. “Diplomatische editie van de Negerhollandse woordenlijsten van Frank G. Nelson”, in: Tijdschrift voor Neder­landse Taal- en Letter­kunde 130, 1. Digital addendum.  http://www.tntl.nl/addenda/Add_DenBestenVanRossem_2013_129_1.pdf

            >EN: Diplomatic edition of the Negerhollands wordlists of Frank G. Nelson.

            >Addendum to Van Rossem (2013).

Rossem, Cefas van. 2013. “De Negerhollandse woordenlijsten van Frank G. Nelson”, in: Tijdschrift voor Neder­landse Taal- en Letter­kunde 130, 1. p. 1-25.

            >EN: The Negerhollands wordlists of Frank G. Nelson.

Rossem, Cefas van. 2017. The Virgin Islands Dutch Creole Textual Heritage: Philological Perspectives on Authenticity and Audience Design. [LOT 477]. Utrecht: Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap. xii, 425 pp.

            >Dissertation Radboud University Nijmegen, 2017, December 20.

            >Open Access: https://www.lotpublications.nl/the-virgin-islands-dutch-creole-textual-heritage-philological-perspectives-on-authenticity-and-audience-design

Woordenlijsten op p. 277-318.

6. De woordenlijst uit Graves’ The present state of the Dutch Creole of the Virgin Islands (1977)

Adams Graves, Anne Victoria. 1977. The present state of the Dutch Creole of the Virgin Islands. Ann Arbor, Michigan: University Microfilms. 249 p.

Woordenlijst op p. 227-244. De tekst is niet online beschikbaar.

7. De woordenlijst uit Sabino’s Language Contact in the Danish West Indies: Giving Jack His Jacket (2012)

Sabino, Robin. 2012. Language Contact in the Danish West Indies: Giving Jack His Jacket. Leiden/Boston: Brill. 337 pp.

De woordenlijst is te vinden op p. 233- 292. De tekst is niet online beschikbaar.

Di hou creol – Podcast over Virgin Islands Dutch Creole, Aflevering 2

In de tweede aflevering van deze podcast behandel ik drie onderwerpen. Ik begin met de brief van Arendt Heinderijcksz. Deze is verzonden vanaf St. Eustatius in 1672, maar kwam nooit aan. In deze brief staat de oudste Nederlandse aanwijzing voor de kolonisatie van St. Thomas. In het tweede deel laat ik twee teksten horen die te maken hebben met slavernij. De eerste is de enige uit de achttiende eeuw. Dit afscheidslied van een tot slaaf gemaakte is opgetekend door een bediende van plantage La Grande Princesse op St. Croix en is gepubliceerd in 1788. De tweede is vastgelegd door De Josselin de Jong in 1923. In het derde gedeelte van de podcast noem ik enkele websites waarmee historisch onderzoek met betrekking tot het Virgin Islands Dutch Creole en/of de geschiedenis van de Deense Antillen gedaan kan worden.

Veel luisterplezier! Opmerkingen, tips, vragen? Stel ze via deze website. Alvast hartelijk bedankt. Luisteren? Dat kan via Spotify, Apple podcast, Google podcast , maar ook via deze link.

Genoemde bronnen:

  1. De brief van Arendt Heinderijcksz normaal gesproken hier te vinden. Zie brief 2008. De transcriptie volgt hier:

‘J Juel
A(nn)o 1672
Eersame ser Dichteten Groot Gunstiger
heer saluijt vl gelijft te weeten als dat
jck met mijn folck noch clock e(nde) gesondt ben
veerhoppende het selfde met mijn Groot
Gunstinger heer voors gelijft mijn heer te
weeten als daet jck hier ben den 9/19 Desemb(er)
ben geardiuert e(nde) legh hier e(nde) verwaght
ferro met smerten voors heb jck voorstaen
als daet ferro noch jn Nouember heft tot
Copenhagen gewest e(nde) hier js hoopen folck die
naer ferro voorlangen om mede te folgen nar
sint tomes voors weet jck mijn Groot Gunsti
ger heer niet mer te schriuen daen Godt befollen
e(nde) de groetnise aen al de Edel heerren de
Edel Coppanni
VL d(ienst)w(illige) D(ienaer)
Arendt Heinderijcksz.
Acttum den 26/5
feberuarij jnt jagt
De Gauden Cron
op de Ree vaen staecio.’

De werken van Westergaard (genoemd in relatie tot Heinderijcksz) en Knox (met de lijst van eerste kolonisten) staan in de linkerkolom van deze website.

2.1 De teksten waarin slavernij een belangrijke rol spelen zijn de volgende. Van het fragment van een rebellenlied (Schmidt 1788) staat een afbeelding in het boek Die Creol Taal. De link hiernaar staat in de rechterkolom van deze website. De tekst luidt als volgt:

Adjo my Mester Neeger, e — Samja

Da lob my lo lob, e – Samja

My nöy kan hau di uit mer &c

Di Blanco no frey, e – Samja

Adjo my Syssie, &c

Van Dag du Mandag &c

Adjo my Mama &c

Da lob my &c

Adjo my beer Maade …

Adjo m gud Friende &c

Adjo my Tata

Di Land no Frey &c

Adjo my Viefe &c

Lef frey met my Mama &c

Dünk op my altyt &c

My nu sae ferjet jou e – – Samja

2.2 De tekst die De Josselin de Jong heeft opgetekend tijdens zijn veldwerk in 1923 over de manumissie van de hond luidt als volgt. Hartelijk dank, Peter Bakker, voor jouw foto van deze tekst!

3. De genoemde websites zijn de volgende:

Letters as Loot

Gekaapte Brieven

Slave Voyages

Virgin Islands Families

Rigsarkivet The Danish Westindies – Sources of history

Lingoblog: Danske låneord i Caribien

Last week the great Danish, however multilingual, linguistic blog Lingoblog posted an interesting item by Kristoffer Friis Boegh on Danish vocabulary in the Caribbean. He is an expert on Virgin Islands English Creole, did his field work on the US Virgin Islands recently and has a good entrance into Danish archival material. You can find the link HERE.

In my work on the provenance of Virgin Islands Dutch Creole words I was always focused on the influence of Dutch, mainly Zeelandic and West Flemish dialects. Of course I wondered why Danish vocabulary did not play a larger role, but I never really dived into this. To be honest: I found it quite hard to distinguish these words from others in the texts I studied: the eighteenth century translations by German translators.

Two cases in the study of twentieth century Virgin Islands Dutch Creole did point to the Danish linguistic influence. In the first place Frank Nelson’s visit to the Virgin Islands in 1936 was mainly triggered by his interest whether still elements of Danish were visible in the former Danish islands. When he found out a Dutch Creole was spoken, he started his field work. See my chapters on this in my thesis (Van Rossem 2017: 251-275 and 277-318).

The second case was in an interview by Gilbert Sprauve (and his students) in the early 1980s of Mrs. Alice Stevens. When he read to her the English translation of De Josselin de Jong’s  version of the Bremen Town Musicians, she did not use the word nume or nomo ‘no more, nothing’, but the intin, which is derived from Danish ingenting (Van Rossem 2017: 255).

Unfortunately this Lingoblog post is in Danish, however the examples are clear and interesting! Several Danish scholars, and I include Peter Bakker, have already showed that knowledge of Danish as L1 has an advantage when studying Creole material. For istance Sebastian Dyhr shows that in his master thesis about Magens (2001) and Troels Roland (2016) in his article and remarks about using Magens in translation or in Danish. Perhaps the hardly studied missionary translations (Hvenekilde and Lanza, 1999) should get extra attention in this respect. (Looking forward to it, Kristoffer!)

 

Dyhr, Sebastian Adorján. 2001. J.M. Magens: Grammatik over det creolske sprog i en lingvistisk og historisk kontekst. Aarhus Universitet. >Resume at http://archive.is/7ELTA.

Hvenekilde, Anne & Elisabeth Lanza. 1999. “Linguistic variation in two 18th century Lutheran creole primers from the Danish West Indies”, in: Brendemoen, B., E. Lanza & E. Ryen (eds), Language Encounters Across Time and Space, Studies in Language Contact. Oslo: Novus Press. p. 271-292.

Roland, Troels Peter. 2016. ‘”Ju ben een Creol waer-waer”’. In: Kulturstudier 1 (Juli), pp. 159-187. >Digitally available at: http://tidsskriftetkulturstudier.dk/tidsskriftet/vol2016/1-juli/ju-ben-een-creol-waer-waer/

 

 

Great news: The Danish West Indies – Sources of History (Rigsarkivet)

Today, March 1st 2017, the Danish National Archives openend the website for online acces to all its sources related to the Danish Antilles/Virgin Islands. More than one kilometer of sources is available.

A link to the website can be found here.

A direct link to search all records can be found here.

A first glance showed transcriptions and facsimilae. However, help is needed to transcribe as many texts as possible! Visit this link: Crowdsourcing.

Dutch as a koine?

Aarhus Danish Atlantic 160116 Dutch as a Koine

On January 16, 2016, I presented this paper in Aarhus at the symposium The Danish Atlantic (Aarhus University). Next to papers in the field of history, anthropology, archives and museums, five had a linguistic subject. Robbert van Sluijs (Radboud University) about West-African grammatical influence on VIDC, Peter Bakker (Aarhus University) about Danish linguistic elements in West-African and Dutch Creole languages, Kristoffer Boegh (Aarhus University) about the differences between Dutch Creole lects and other Creole languages and Peter Stein (several universities, Emeritus) about Oldendorps reports on the life of enslaved people.

The Dutch language was the largest lexifier of VIDC, and to be be more precize: the influence of Western Flemish and Zeelandic dialects is obvious. However, we do not know exactly how these elements entered into the vernacular of the Danish Antilles. I already presented on this subject in Brussels (2012), which was published in Revue Belge, but in this presentation I focus on the exact variant of Dutch and not only on demographic information.

Further reading? This will be a part of my dissertation. Please feel free to send me an email about this subject.

Cefas van Rossem

 

Manuscript of Brandt 1799?

On February 17, 2003 Hein van der Voort received an e-mail from Poul Olsen of Copenhagen’s Rigsarkivet in which he presented a newly found manuscript of a hymn book. The text consists of 86 pages on which 76 hymns and a litany are written.  The print was stored in our archives and only a few hours ago, when I was working on the comparison of different versions of the hymn O! Planterman, it appeared to be different from the other hymn books by Danish translators.

 

Doc2

Van der Voort thought this manuscript was likely to be of Andreas Joachim Brandt’s 1799 hymn book. A closer look shows a bulk of similarities, but also differences. The title, for instance, is never used for a printed hymn book.

An interesting incidental is the presentation of an alternative preposition like I described in my Aruba presentation (to be published). The author originally used the Dutchlike preposition in, but added the Creole preposition na above of it. The word in was not erased and so it seems as if a final decision about correct use was postponed. Eventually only Creole na was used in the titles of printed hymn books by Danish translators. In the rest of the manuscript we see erased and underlined words. In most cases of the underlined words, another word or form is added in one of the margins. For instance: regt skoon ‘truely fair’, is changed into heel skoon ‘very fair’ (p. 3). The word heel seems to be more according the vernacular than regt. In the same hymn ju Geest selv ‘your spirit himself’ is changed into ju Geest Selv, as if a capital was needed to clarify the relation between Geest and selv. Capitals are always used to indicate nouns.

Creol Psalm Buk 1834 digitally available

For his work on the VI Dutch Creole Database and Die Creol Taal 1996, Hein van der Voort studied many, if not all, available Creole texts by Danish translators. In our Bibliography he added several remarks with regard to the printing history of these sources. The information about Creol Psalm-Buk, of een Vergaedring van Oûwe en nywe Psalmen na Creol-Tael. (Copenhagen:  1834) gives  interesting information which is comparable to the metalinguistic comments I published in my former post:

‘Schuchardt (1914:124) also mentions this (1834, cvr) edition. This must then be the fourth edition or the fifth (when Brandt 1799 is included) of 1770. This is an exact copy of 1827. Note that likewise, Prætorius’ catechism-and-textbook of 1834 is identical to the one from 1827. Furthermore, both works from 1827, then prin­ted at C. Græbe, were reprinted in 1834 at P.T. Brünnich, and each in an issue of 1000 copies (as appears from an account of 10 November 1834 in RA, Koloniernes Centralbestyrelse, Koloni­alkontoret, Gruppesager II. 922 Salmebogssagen).’ (Bibliography p. 19, November 6, 2015)

Like the Gospel Harmony which was distributed in 1834 in 2000 copies, this hymn booklet was distributed in 1000 copies. This seems to me a huge number, when we keep in mind that Dutch Creole is already more and more replace by English (Creole) in the early nineteenth century.

A comparison of four versions of the hymn, O Planterman, (Wold 1770, Kingo 1770, Praetorius 1823 and Creol Psalm-Buk 1834)  shows that there are, although minor and only orthographical, differences between the latter two.

The Creol Psalm-Buk is available at the following places:

Babel Hathitrust

Google Books